UMIKA.ID,- Bulan Rajab merupakan bulan ketujuh dari kalender Hijriyah atau Qamariyah. Bangsa Arab tempo dulu sangat memuliakan bulan ini, antara lain adalah dengan melarang terjadinya peperangan atau pertumpahan darah pada bulan ini. Di dalam sejarah Islam, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab , di antaranya adalah enam peristiwa sebagaimana berikut.

Pertama. Nabi Shallallahu Alihi Wasalam. melakukan hijrah yang pertama kalinya ke Habasyah di bulan Rajab tahun ke lima kenabian.

Kedua. 13 Rajab hari lahir Ali bin Abi Thalib. Ia lahir sekitar 23 tahun pra hijriah/599 Masehi di Makkah, daerah Hijaz, Jazirah Arab. Beliau merupakan salah satu orang yang pertama kali mengimani risalah Nabi Shallallahu Alihi Wasalam. dari kalangan anak-anak. Beliau juga adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad Shallallahu Alihi Wasalam. setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Beliau pernah menjabat sebagai salah seorang khalifah yang keempat pada tahun 656 M. sampai 661 M.

Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alihi Wasalam. Walaupun beliau 32 tahun lebih muda dari pada Rasulullah saw. hal itu tidak bukan menjadi penghalang baginya untuk berkesampingan dalam perjuangan menegakkan agama Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alihi Wasalam.

Saat usianya masih kanak-kanak dan remaja, waktunya banyak dihabiskan bersama Rasulullah Shallallahu Alihi Wasalam. Sehingga, beliau menerima didikan langsung dan terus menerus dari Rasulullah Shallallahu Alihi Wasalam. dan dirinya tidak pernah dikotori oleh amalan-amalan serta perkara jahiliyyah. Beliau wafat pada tanggal 21 Ramadhan 40 H./661 M.

Ketiga. Di bulan ini juga terjadi perang Tabuk bertepatan pada tahun 9 H./630 M.

Keempat. Tanggal 24/25 Rajab 261 H. Imam Muslim wafat. Beliau adalah ulama yang disandingkan dengan nama imam Al-Bukhari dalam periwayatan hadis yang biasa disebut dengan muttafaq ‘alaih (hadis yang disepakati). Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H./817 M. Nama lengkapnya adalah imam Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi.

Naisabur merupakan salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan asia tengah, seperti halnya Baghdad di abad pertengahan dan Bukhara (kota kelahiran imam Al-Bukhari). Berkat kesungguhan dan keseriusannya, kitab Shahih Muslim karyanya menjadi urutan kedua kitab hadis paling shahih (otoritatif) setelah kitab shahih Al-Bukhari. Selain sebagai perawi handal dan teliti, imam Muslim juga seorang penulis yang produktif. Lebih dari 10 buku beliau tulis yang mayoritas tentang aqidah dan fiqih. Di antaranya adalah Al-Jami’ As-Shahih (Shahih Muslim) dan Al-Musnad Al-Kabir.

Kelima. 27 Rajab, Rasulullah saw. melaksanakan isra’ mi’raj. Pada peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alihi Wasalam. menerima perintah shalat lima waktu dalam sehari semalam.

Keenam. Akhir bulan Rajab, Nashirus Sunnah, yakni Imam Asy-Syafii wafat yang bertepatan pada tahun 204 H. di usianya yang menginjak ke 54 tahun.

Demikianlah enam peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab dalam sejarah Islam. Yakni di bulan ini Nabi Shallallahu Alihi Wasalam. melakukan hijrah yang pertama setelah diintimidasi oleh kaum Quraisy, lahirnya Ali bin Abi Thalib, terjadinya perang Tabuk, wafatnya imam Muslim dan imam Asy-Syafii, serta terjadinya isra’ mi’raj Nabi Shallallahu Alihi Wasalam.

Sumber: Madaninews